Sorularla, değerli konut vergisi

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15 Ocak 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre,

-Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nda belirtilen tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabii olacaklardır.

-Bu konut vergisinden sorumlular; taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malikler olacaktır.

  • Emlak Vergisi Kanunu’na göre değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

-5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında olanlar; 5 milyon TL’yi aşan kısmı için binde 3,

-10 milyon TL’ye kadar olanlar; 7.5 milyon TL’si için 7,500 TL, fazlası için binde 6,

-10 milyon TL’den fazla olanlar; 10 milyon TL’si için 22,500 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecektir.

Bina vergi değerinin, yukarıda yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır.

Örneğin: Mükellef (E)’nin mesken nitelikli 3 adet taşınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazlardan, birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 4.900.000 TL, ikinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.000.000 TL, üçüncü taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.500.000 TL’dir.

Mükellef (E)’ye ait mesken nitelikli birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nda belirtilen değeri aşmadığından verginin konusuna girmemekte, mükellef (E)’nin ikinci ve üçüncü taşınmazları söz konusu değeri aştığı için verginin konusuna girmektedir.

Dolayısıyla, mükellef (E)’nin mükellefiyeti takip eden yıl olan 2021 yılı başından itibaren başlayacaktır. Ancak, mükellefin değerli konut vergisinin konusuna giren birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olduğu için söz konusu taşınmazlardan bina vergi değeri en düşük olan taşınmaz için muafiyet bildiriminde bulunacaktır.

Söz konusu taşınmazların bina vergi değerlerinin, 2021 yılı için sırasıyla 5.145.000 TL, 6.300.000 TL, 6.825.000 TL; vergi tarifesinin ise değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.250.000 TL ile 7.875.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.250.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

10.500.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.875.000 TL’si için

7.875 TL, fazlası için (Binde 6)

10.500.000 TL’den fazla olanlar 10.500.000 TL’si için 23.625 TL,

fazlası için (Binde 10)

olarak yeniden değerleme oranının yarısı oranında güncellendiği ve yeniden değerleme oranının 2020 yılı için %10 olarak tespit edildiği varsayılmıştır.

Buna göre, mükellef (E)’nin, 2021 yılının Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyan edip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödeyeceği değerli konut vergisi aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

KİMLER MUAFTIR?

-Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükelleflerin değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı,

-Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı,

-Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazları,

-Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ve karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine ait mesken nitelikli taşınmazlar, Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

-Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece, vergiden muaftır.

Taşınmaz bedelinin düşmesi halinde vergi:

Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli yukarıda belirtilen tutarların altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilecek ve bu durumda ilgili yıla ilişkin beyanname verilmeyecektir.

Örneğin: 2020 yılında bedeli 5.250.000 TL olan taşınmaz için 2021 yılında vergiden sorumlu olurduk. Ancak 2021 yılında taşınmazın bedeli 4.900.000 TL’ye düştü. Bu durumda artık 2022 yılı için vergiden sorumlu değiliz. Tevsik edici belgeler ile vergi dairesine gitmeliyiz.

Paylı mülkiyet-Elbirliği Mülkiyet halinde:

Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet, gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.

Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri usulü:

-Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine vermelidirler.

-Son beyan tarihi 20 Şubat 2021’dir.

-Vergiler Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecektir.

– Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler ise değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.

-Beyannameler elektronik ortamda gönderebilecekleri gibi aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler eliyle de e-beyanname şeklinde yapılabilir.

-Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli bir taşınmaza elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda mükellefler, müşterek imzalı bir beyanname verebilecekleri gibi bir mükellef tarafından münferiden de beyanname verilmesi mümkündür.

Kaynak: İste İste Hukuk Bürosu’ndan Av. Ceren Duman tarafından yapılmıştır.
Hibya Haber Ajansı